İzmir’in en değerli bölgelerinden biri olan Alsancak’ta, tarihi tren garının yakınındaki 16 bin metrekarelik Tekel Sigara Fabrikası’nı 25 yıllığına kiralayan Nevvar Salih İsgören Vakfı, toplam 10 milyon liralık yatırımla kente Kültür Merkezi kazandıracak. Nevvar Salih İşgören Vakfı, için-deki tarihi binalarla 132 yıllık bir geçmişe sahip Tekel Sigara Fabrikası’m Kültür ve Turizm Bak.anh-ğı’ndan 25 yıllığına kiraladı. 16 bin met-rekarelik alanda sanat atölyeleri, konser ve kongre salonlarmın olacağı bir Kültür Mer-kezi inşa edecek Vakıf, toplam 10 milyon lirahk bir yatırımla merke-zin bir kısmım 2017’de, tamamını ise 2018 yılında hayata geçirecek.

SANAT HAYATINA KATKI
Proje için restitüsyon ve restoras-yon planlarmı tamamlayan mimar-lar, Kültür ve Tabiat Varhkları Koruma Kurulu’na sunulan proje-nin onaylanmasınm ardından tadilat ve güçlendirme çahşmalarma başla-yacak. Değeri milyar lirayla ölçüle-bilecek bu büyüldükteki bir arsada sanat yapılacak olmasından büyük mutluluk duyduldarmı söyleyen Vakfın Yönetim Kurulu Başkan Yar-dımcısı Erol Urgun, “Oradaki tarih ve kültür birikimini parayla değiş-mek doğru olmazdı” dedi. Bu ara-ziyi kentin kültür ve sanat hayatına kazandırmak istediklerini belirten Urgun, “Bu değerle-rimizi parayla değişmek doğru olma. Yüzyılı aşkın bir sürede oluşan böylesi bir birikim, topluma ve bizlere aslında bir çok şeyi anlatıyor. Türk kültürüne de değer katacak sanat-sal faaliyetleri burada yapacak olma-mızla birlikte arazinin kendine özgü bu özelliğini bütünleşecek. Bizim açımızdan arsamn milyarlık değere sahip olması, kültür ve sanatımızın yanında hiç önemli değil” dedi.

ATÖLYE VE KÜTÜPHANE
Kentin merkezinde tarihi bir alanı sanat merkezi yapmaktan son derece mutlu olduklarım söyleyen Urgun, tarihi binaları korumanın yam sıra sanatın da gelişmesini hedeflediklerini belirtti. Alan içindeki binalarda atölyeler, kütüphane, restoran, tasarım mağazaları, konser salonu ve 4 odalı bir de konuk evinin yer alacağını açıklayan Urgun, “Bu birimlerin bir kısmını Vakıf kendisi işletirken bir kısmı da kiraya verilecek. Belediye çeşitli kurumların ücretsiz kullanımına yönelik alanlar da planlıyoruz. Yapılacak konser salonu ise yaklaşık 200 kişilik kapasiteye sahip olacak diye konuştu.

sayfa 1sayfa-5